Úvalák IT - Spolehlivý recept na trápení s vašimi počítači.
reference

Terminologie - vysvětlení použitých pojmů a zkratek.

 • ADSL - technologie umožňující vysokorychlostní připojení k internetu přes telefonní linku. (janha)

 • Broadband router - router pro připojení malé nebo domácí sítě k internetu. Je možné jej připojit na modem pro kabelovou televizi nebo k ADSL. Často se jedná o multifunkční zařízení které sdružuje několik funkcí jako jsou switch,wifi přístupový bode, firewall a modem. K vybudování domácí sítě pak stačí jen jedno zařízení (a kabely). (janha)

 • Datové úložiště (NAS, storage) - NAS (anglicky Network Attached Storage – „datové úložiště na síti“) je v informatice označení pro datové úložiště připojené k místní síti LAN. Data toho úložiště mohou být poskytována různým uživatelům. NAS nemusí mít pouze funkci souborového serveru, ale může mít i jiné specializované funkce. Například klient P2P sítě, webový server a další. Většinou obsahuje nějaký vestavění počítač, který má za úkol sdílení dat a podporu různých protokolů. Tyto zařízení si získali popularitu od roku 2010, když začaly být používáni pro sdílení dat mezi několika počítači. V porovnání mezi jinými síťovými úložišti jsou NASy rychlejší, mají lehčí administraci a snadnější nastavení. (Zdroj Wikipedie)

 • DMZ - Výraz DMZ je zkratkou z anglického výrazu "Demilitarized Zone" a do češtiny se nepřekládá. Je to označení pro tu část (nebo oblast) informačního systému, která je z určitých důvodů oddělena od ostatních zařízení. Většinou se jedná o samostatnou síť, jejíž typické (chcete-li modelové) zapojení je nakresleno na obrázku. V demilitarizovaných zónách se obvykle nachází zařízení, která zprostředkovávají určité služby jak pro prostředí vnitřní sítě, tak pro prostředí sítě vnější. Vnitřní sítí je zde označována síť typu LAN (Local Area Network). Pod pojmem "Vnější síť" si můžeme představit Internet, linky vedoucí do jiné Vnitřní sítě (tedy Intranet), tzv. "Městské sítě" (WAN -- Wide Area Network) apod. Vtip je právě v tom, že zařízení umístěná v Demilitarizované zóně jsou sice dostupná jak z Vnější, tak z Vnitřní sítě, nicméně úroveň přístupu může být (a také bývá) pro obě tyto sítě různá. Obvykle je tomu tak, že uživatelé Vnitřní sítě mají rozsáhlejší úroveň přístupu než je tomu u uživatelů sítě Vnější.. (Zdroj ABC linuxu)

 • Ethernet - je v informatice souhrnný název pro v současné době nejrozšířenější technologie pro budování počítačových sítí typu LAN (tj. domácí nebo firemní sítě). (Zdroj Wikipedie)

 • Firewall - je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. Zjednodušeně se dá říct, že slouží jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje. (Zdroj Wikipedie)

 • HW - Hardware (z anglického významu „železářské zboží“ nebo také „nářadí“, počítačový hardware je pak „computer hardware“) označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače na rozdíl od dat a programů (označovaných jako software). Hardware jsou součástky počítače bez nichž by nebyl schopen pracovat (Zdroj Wikipedie)

 • Internet - je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících Internet je bezproblémová komunikace (výměna dat). Nejznámější službou poskytovanou v rámci Internetu je WWW (kombinace textu, grafiky a multimédií propojených hypertextovými odkazy) a e-mail (elektronická pošta), avšak nalezneme v něm i desítky dalších. Laici někdy spojují pojmy WWW a Internet, i když WWW je jen jednou z mnoha služeb, které na Internetu nalezneme. (Zdroj Wikipedie)

 • IP adresa - každý počítač v síti má svojí jedinečnou adresu. Buďto je jedinečná v rámci lokální sítě a pak mluvíme o privátní IP adrese nebo je jedinečná v celém internetu a pak se jí říká veřejná IP adresa. (janha)

 • IP adresa veřejná - IP adresa, která je jedinečná v celém internetu. Pod touto adresou se pro svět prezentují například počítače přímo připojené do internetu, celé sítě schované za routery s funkcí NAT. (janha)

 • IP adresa privátní - IP adresa z vyhrazené množiny adres určených pro lokální sítě LAN. Takovéto adresy se nesmějí přímo v internetu vyskytovat, jsou určené pouze pro používání v sítích, které nejsou připojené do internetu, nebo jsou připojené pomocí překladu adres (NAT). Typická ukázka takové adresy je například 192.168.0.1 (janha)

 • IS - Informační systém je soubor lidí, technologických prostředků a metod, které zabezpečují sběr, přenos, zpracování a uchování dat za účelem tvorby prezentace informací pro potřeby uživatelů. (Zdroj Wikipedie)

 • IT – Informační technologie (anglicky information technology, zkratka IT) je věda, která se zabývá způsobem, jakým fungují počítače, respektive jakým způsobem funguje jejich hmotná část, tedy hardware. Zároveň je to také souhrnné označení pro tyto technologie. (Zdroj Wikipedie )

 • LAN - Local Area Network (též LAN, lokální síť, místní síť) označuje počítačovou síť, která pokrývá malé geografické území (např. domácnosti, malé firmy). Přenosové rychlosti jsou vysoké, řádově Gb/s. Nejrozšířenějšími technologiemi v dnešních LAN sítích jsou Ethernet a Wi-Fi, v minulosti byly používány např. ARCNET a Token Ring. (Zdroj Wikipedie)

 • Linux - Linux je v informatice označení pro unixový operační systém (původně pouze jeho jádro). Linux je šířen v podobě distribucí, které je snadné nainstalovat nebo přímo používat (tzv. Live CD). Zároveň se díky použitým licencím jedná o volně šiřitelný software, takže je možné ho nejen volně používat, ale i dále upravovat a distribuovat (kopírovat, sdílet).[1] Tím se odlišuje od proprietárních systémů (např. Microsoft Windows či Mac OS X), za které je nutné platit a dodržovat omezující licence. (Zdroj Wikipedie)

 • NAT - Network Address Translation (NAT, česky překlad síťových adres, také Network Masquerading (síťová maškaráda), Native Address Translation (nativní překlad adres) nebo IP Masquerading (IP Maškaráda)) je způsob úpravy síťového provozu přes router přepisem výchozí a/nebo cílové IP adresy, často i změnu čísla TCP/UDP portu u průchozích IP paketů. K tomu patří i změna kontrolního součtu (u IP i TCP/UDP), aby změny byly brány v úvahu. NAT se většinou používá pro přístup více počítačů z lokální sítě na Internet pod jedinou veřejnou adresou (viz gateway). NAT ovšem může způsobit problémy v komunikaci mezi klienty a snížit rychlost přenosu. (Zdroj Wikipedie)

 • NB - NTB -Notebook (angl. pův. poznámkový blok, někdy také laptop, angl. na klíně (počítač, s kterým lze pracovat na klíně)) je označení pro přenosný počítač. (Zdroj Wikipedie)

 • OS - Operační systém je v informatice základní programové vybavení počítače (tj. software), které je zavedeno do paměti počítače při jeho startu a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí. Skládá se z jádra (kernel) a pomocných systémových nástrojů. Hlavním úkolem operačního systému je zajistit uživateli možnost ovládat počítač, vytvořit pro procesy stabilní aplikační rozhraní (API) a přidělovat jim systémové zdroje. Operační systém je velmi komplexní software, jehož vývoj je mnohem složitější a náročnější, než vývoj obyčejných programů. (Zdroj Wikipedie)

 • Outsourcing - Outsourcing (angl. out, vně, a source, zdroj) znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost. Je to tedy druh dělby práce, činnost však není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrž na základě smlouvy. Typicky se jedná o činnosti jako je úklid, údržba, doprava nebo správa počítačů (IT). Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k soustředění na hlavní činnosti firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti. (Zdroj Wikipedie)

 • PC - Osobní počítač (anglicky personal computer, zkratka PC, čte se pí sí, hovorově též pécéčko apod., odborně také osobní mikropočítač) je označení pro počítač určený pro použití jednotlivcem (na rozdíl od dřívějších střediskových počítačů resp. sálových počítačů). (Zdroj Wikipedie)

 • Počítačová síť - Počítačová síť (anglicky computer network) je souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tedy uživatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv. Historie sítí sahá až do 60. let 20. století, kdy začaly první pokusy s komunikací počítačů. V průběhu vývoje byla vyvinuta celá řada síťových technologií. V poslední době jsou všechny sítě postupně spojovány do globální celosvětové sítě Internet, která používá sadu protokolů TCP/IP. (Zdroj Wikipedie)

 • Powerline -je technologie umožňující šíření počítačové sítě LAN pomocí zásuvek elektrické sítě 220~Voltů. Technologie má určitá omezení co se týká maximální vzdálenosti v závislosti na kvalitě elektrických rozvodů a zarušení. Také je potřeba aby zásuvky do kterých Powerline zařízení zapojujeme , byly na stejné elektrické fázi a za stejnou pojistkovou skříní. Tento problém se ale dá řešit dokoupením dalšího zařízení, které ale celé řešení značně prodražuje. Tato zařízení se dnes prodávají se schopností automatické detekce a konfigurace dalších partnerských zařízení, šifrování komunikace pro zabezpečení proti odposlechu komunikace a také jako WiFi přístupové body. Je tedy možné jednoduše například protáhnout pokrytí WiFi sítě bez nutnosti instalace ethernet kabelu do našich jinak krásných zdí. (janha)

 • Profylaxe - V oblasti techniky se obvykle jedná o preventivní kontroly a prohlídky kancelářské a výpočetní techniky. U počítačů se obvykle jedná především o jejich pravidelné čištění (odprášení) s důrazem na doprovodné kontroly nejvíce namáhaných součástí těchto přístrojů, které podle předchozích zkušeností mohou být nejčastějším zdrojem možných závad a poruch. V rámci profylaxe je obvykle vhodné provádět i drobnou údržbu přístrojů přímo na místě včetně provozních testů a funkčních zkoušek některých připojených zařízení (např. různé počítačové periferie - klávesnice, záložní zdroje napájení apod.). Tyto profylaxe jsou vhodné především tam, kde počítače i jiná kancelářská technika pracují v prostředí se zvýšenou prašností či s nároky na zvýšenou hygienu jejich provozu apod. (Zdroj Wikipedie)

 • RACK - je standardizovaný systém umožňující přehlednou montáž a propojování různých elektrických a elektronických zařízení spolu s vyústěním kabelových rozvodů do sloupců nad sebe v ocelovém rámu. (Zdroj Wikipedie)

 • Server - Server je v informatice obecné označení pro počítač, který poskytuje nějaké služby nebo počítačový program, který tyto služby realizuje. V unixových systémech je označován jako démon (anglicky daemon), v Microsoft Windows pak jako služba (anglicky service). (Zdroj Wikipedie)

 • Serverovna - je označení pro specializované prostory pro umístění počítačové techniky serverového typu, která je určena k nepřetržitému provozu. Je to místo, které má serverům a dalším technologickým zařízením zajistit bezproblémový a stabilní provoz bez vlivu z okolí. Z hlediska významu a užití těchto prostor je nutné ale také rozlišovat malé, střední a velké serverovny. Malé a střední serverovny mívají zřízeny jednotlivé instituce, firmy či státní organizace buďto ve svých vlastních prostorách, nebo využívají prostory pronajaté. Velké serverovny bývají, až na výjimky, v majetku velkých telekomunikačních či technologických firem. (Zdroj Wikipedie)

 • Strukturovaná kabeláž - Strukturovaná kabeláž je obecné označení metalických a optických prvků, které umožňují propojení jednotlivých uživatelů v rámci počítačové sítě. Je to univerzální systém, který: podporuje přenos digitálních i analogových signálů, u něhož se přípojné body instalují i tam, kde momentálně nejsou potřeba, který používá datové kabely se čtyřmi kroucenými páry a optické kabely, u kterého se předpokládá dlouhá technická i morální životnost. (Zdroj Wikipedie)

 • SW - Software (též programové vybavení) je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost. Software lze rozdělit na systémový software, který zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím a na aplikační software, se kterým buď pracuje uživatel počítače nebo zajišťuje řízení nějakého stroje (viz embedded systém). Software je protiklad k hardwaru, který zahrnuje všechny fyzické součásti počítače (elektronické obvody, skříň…). (Zdroj Wikipedie)

 • Switch, přepínač - centrální prvek lokálních sítí. Slouží k vzájemnému propojení jednotlivých počítačů a ostatních síťových zařízení jako jsou síťové tiskárny nebo router. (janha)

 • USB - Universal Serial Bus. Externí sběrnice běžně používaná u většiny počítačů. Lze pomocí ní připojit prakticky jakékoliv zařízení k počítači. (Klávesnice, myši, tiskárny, externí pevné disky, scannery, fotoaparáty, kamery, flash disky atd... (janha)

 • Viry - Malware
  • Malware je počítačový program určený ke vniknutí nebo poškození počítačového systému. Výraz malware vznikl složením anglických slov „malicious“ (zákeřný) a „software“ a popisuje záměr autora takového programu spíše než jeho specifické vlastnosti. Pod souhrnné označení malware se zahrnují počítačové viry, trojské koně, spyware a adware. (Zdroj Wikipedie)
  • Jako virus se v oblasti počítačové bezpečnosti označuje program, který se dokáže sám šířit bez vědomí uživatele. Pro množení se vkládá do jiných spustitelných souborů či dokumentů. Takový program se tedy chová obdobně jako biologický virus, který se šíří vkládáním svého kódu do živých buněk. V souladu s touto analogií se někdy procesu šíření viru říká nakažení či infekce a napadenému souboru hostitel. Viry jsou jen jedním z druhů tzv. malwaru, zákeřného softwaru. V obecném smyslu se jako viry (nesprávně) označují i např. červi a jiné druhy malwaru. (Zdroj Wikipedie)
  • Spyware je program, který využívá internetu k odesílání dat z počítače bez vědomí jeho uživatele. Někteří autoři spyware se hájí, že jejich program odesílá pouze data typu přehled navštívených stránek či nainstalovaných programů za účelem zjištění potřeb nebo zájmů uživatele a tyto informace využít pro cílenou reklamu. Existují ale i spyware odesílající hesla a čísla kreditních karet nebo spyware fungující jako zadní vrátka. Protože lze jen těžko poznat, do které skupiny program patří, a vzhledem k postoji k reklamě řada uživatelů nesouhlasí s existencí a legálností jakéhokoliv spyware. (Zdroj Wikipedie)
  • Adware (advertising-supported software) je označení pro produkty znepříjemňující práci nějakou reklamní aplikací. Ty mohou mít různou úroveň agresivity - od běžných bannerů až po neustále vyskakující pop-up okna nebo ikony v oznamovací oblasti. Další nepříjemnou věcí je např. změna domovské stránky v Windows Internet Exploreru, aniž by o to uživatel měl zájem. Většinou ale nejsou přímo nebezpečné jako spyware a jsou spojeny s nějakým programem, který je freeware. To se dělá z důvodu toho, že díky těmto reklamám mohou vývojáři financovat dál svůj program. Nebo když se jedné o placený produkt, může se díky těmto reklamám prodávat program se slevou. (Zdroj Wikipedie)
  • Počítačový červ je v informatice specifický počítačový program, který je schopen automatického rozesílání kopií sebe sama na jiné počítače. Poté, co infikuje systém, převezme kontrolu nad prostředky zodpovědnými za síťovou komunikaci a využívá je ke svému vlastnímu šíření. (Zdroj Wikipedie)
  • Trojský kůň je uživateli skrytá část programu nebo aplikace s funkcí, se kterou uživatel nesouhlasí (typicky je to činnost škodlivá). Název Trojský kůň pochází z antického příběhu o dobytí Tróje. Trojský kůň může být samostatný program, který se tváří užitečně – například hra, spořič obrazovky nebo nějaký jednoduchý nástroj. Časté jsou spořiče obrazovky s erotikou nebo pornografií. Někdy se trojský kůň vydává za program k odstraňování malware (dokonce jako takový může fungovat a odstraňovat konkurenční malware). Tato funkčnost slouží ale pouze jako maskování záškodnické činnosti, kterou v sobě trojský kůň ukrývá. (Zdroj Wikipedie)

 • VLAN - (zkratka pro Virtuální LAN) je logicky nezávislá síť v rámci jednoho nebo několika zařízení. Virtuální sítě lze definovat jako domény všesměrového vysílání (stejně jako LAN) s cílem učinit logickou organizaci sítě nezávislou na fyzické vrstvě, čímž lze usnadnit správu sítě, zvýšit její výkon a podpořit bezpečnost. Obvykle bývá realizována na zařízeních zvaných přepínač, jehož porty se rozdělí na několik logicky samostatných částí. Jde o dělení sítě už na úrovni 2. vrstvy ISO/OSI, v porovnání s podsítěmi na 3. vrstvě. (Zdroj Wikipedie)

 • VPN - Virtuální privátní síť (zkratka VPN, anglicky virtual private network) je v informatice prostředek k propojení několika počítačů prostřednictvím (veřejné) nedůvěryhodné počítačové sítě. Lze tak snadno dosáhnout stavu, kdy spojené počítače budou mezi sebou moci komunikovat, jako kdyby byly propojeny v rámci jediné uzavřené privátní (a tedy důvěryhodné) sítě. (Zdroj Wikipedie)

 • Vzdálená plocha - Remote Desktop - Je dnes často používaný výraz pro stav, kdy si vzdálený uživatel zobrazí pomocí dalšího SW na svém monitoru obsah a vzhled plochy vzdáleného počítače. Původně tento termín zavedl Microsoft pro připojení k serveru pomocí služby "Terminal Services" která se od verze Windows XP a 2003 Server jmenuje Remote Desktop Service (RDP). Dnes se používá mnoho SW, které zobrazení vzdálené plochy umožňují. Nejznámější je asi program VNC který existuje v mnoha mutacích a umožňuje připojení nejen k počítačům se sytémem Windows ale například i Linux nebo Macintosh od výrobce Apple Computer. Navíc ani neplatí omezení na spojení mezi stejnými operačnimy systémy. Další SW "TeamViewer", umožňuje spojení prakticky odkudkoli, kamkoli , popis naleznete na stránce pod tímto odkazem. (janha)

 • WAN - Wide Area Network (WAN) je počítačová síť, která pokrývá rozlehlé geografické území (například síť, která překračuje hranice města, regionu nebo státu). Největším a nejznámějším příkladem sítě WAN je síť Internet. Sítě WAN jsou využívány pro spojení lokálních sítí (LAN) nebo dalších typů sítí, takže uživatelé z jednoho místa mohou komunikovat s uživateli a počítači na místě jiném. Spousta WAN je budována pro jednotlivé společnosti a jsou soukromé. (Zdroj Wikipedie)

 • Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wi-fi, wifi) je v informatice označení pro několik standardů IEEE 802.11 popisujících bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích (též Wireless LAN, WLAN). Samotný název WiFi vytvořilo Wireless Ethernet Compatibility Aliance. Tato technologie využívá bezlicenčního frekvenčního pásma, proto je ideální pro budování levné, ale výkonné sítě bez nutnosti pokládky kabelů. Název původně neměl znamenat nic, ale časem se z něj stala slovní hříčka wireless fidelity (bezdrátová věrnost) analogicky k Hi-Fi (high fidelity – vysoká věrnost). (Zdroj Wikipedie)

 • WiFi AP (Acces Point, přístupový bod) - centrální prvek wifi sítí. Pomocí přístupového bodu lze bezdrátově připojit počítače do lokální sítě. (janha)

 • WLAN - stejné jako WiFi

 • Windows - Microsoft Windows je v informatice označení pro několik operačních systémů, které jsou na osobních počítačích nejrozšířenější. Pochází od firmy Microsoft, mají grafické uživatelské rozhraní a podporují multitasking (současný běh více úloh najednou). (Zdroj Wikipedie)